Andmetöötlustingimused

Eksamite Infosüsteemi (EIS) vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet.
Haridus- ja Noorteamet lähtub isikuandmete töötlemisel EIS põhimääruses sätestatud nõuetest.

Eksamite infosüsteemi põhimäärus sätestab, milliseid andmeid EIS-i kogutakse ja millised on säilitustähtajad.

Isikustamata kujul kasutame teie logiandmeid uute haridusvaldkonna digiteenuste arendamiseks. Logiandmete töötlemiseks võimaldame ligipääsu volitatud töötlejaks olevale analüüsiettevõttele.

Teie õigused seoses oma andmetega ja kuidas neid teostada

Andmekaitse tagamise eest vastutava ametnikuga saate kontakti e-posti andmekaitse@harno.ee kaudu.

Teile on õigusaktidega nähtud ette õigus:

  • paluda kinnitust oma isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda enda isikuandmetega ja saada nende kohta teavet (töötlemise eesmärk, töötleja(d), allikad, jne);
  • paluda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
  • võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.

Teie õigused tulenevad eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Liidu määrus).

Õigus esitada kaebus ja rikkumisest teavitamine

Kui arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile või kui teie elukoht on muus EL liikmesriigis, siis vastava riigi pädevale ametiasutusele.

Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitab amet andmesubjekti põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest.

andmekaitse@harno.ee